En el marc de l'Escola Catòlica i amb esperit de col·laboració i servei a una societat plural i a l'Església, l'entitat titular dels centres educatius vicencians ofereix el Caràcter Propi:

• Com a signe de la presència del Regne de Déu en el món de l'educació i gest de fe i esperança en la possibilitat d'un home nou.

• Com a resposta a les famílies que decideixen donar als seus fills una educació cristiana.

 

Escola Cristiana Vicenciana.

Els Centres vicencians defineixen la seva missió educativa, orientada al desenvolupament integral de la persona, segons l'Evangeli i amb un estil propi.

Com a escola cristiana, els nostres centres es proposen presentar el missatge de Jesucrist i la Religió Catòlica a la realitat sociocultural de cada lloc, com a expressió de la seva identitat i de la seva vocació evangelitzadora.

Com a escola vicenciana, inspirada en els nostres fundadors, Vicenç de Paül i Lluïsa de Marillac, basen els seus esforços en la integració social dels alumnes, la sensibilització pels necessitats i la valoració del saber com a mitjà per servir millor els altres.

 

Principis inspiradors de l'estil educatiu de l'Escola Vicenciana.

1. Formació integral dels alumnes d'acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món.

2. Opció pels més febles en el seu nivell econòmic, capacitat intel·lectual o un altre tipus de limitació.

3. Vivència dels valors evangèlics, a través dels quals revelem que Déu ens estima.

4. Compromís per la justícia i la solidaritat universal, amb una participació activa en la transformació i millora de la societat

5. Relacions i clima educatiu basats en la senzillesa.

6. Respecte a la vida i a la natura, fomentant la responsabilitat davant el progrés de la ciència i la tecnologia.

 

Aspectes de la nostra acció educativa.

Aquests principis inspiradors animen l'acció educativa basada en una pedagogia oberta, flexible i constructiva, que s'adapta a les necessitats dels alumnes i que incorpora les innovacions didàctiques que la qualitat educativa exigeix. En coherència amb aquests principis, afavorim els següents aspectes:

 

1. Educació integral

Desenvolupament harmònic de totes les dimensions de l'alumne / a, perquè arribi al màxim de les seves possibilitats.

2. Atenció a la diversitat:

Educació personalitzada que dóna especial importància a l'acció tutorial, servei d'orientació, etc.

Obertura i formació en el respecte a la pluralitat ètnica, cultural i religiosa per promoure la integració social.

3. Compromís social

Coneixement dels valors i contravalors d'aquesta societat plural.

Anàlisi de la realitat amb sentit crític.

Compromís per la justícia i promoció dels més necessitats, a través d'accions concretes.

4. Relacions properes i de col·laboració

Ambient educatiu fratern que suposa senzillesa, acollida, confiança i alegria.

Aprenentatge cooperatiu que potencia la convivència, la participació, el respecte, la capacitat de diàleg i la col·laboració.

Presència dels educadors basada en una relació de proximitat, disponibilitat i amb un estil educatiu coherent i de qualitat.

5. Educació en la fe

Integració harmònica entre la fe i el conjunt de sabers, valors, actituds i comportaments que afavoreixi la síntesi personal entre fe, cultura i vida.

Acompanyament als alumnes en el seu procés de maduració en la fe a través d'associacions de pastoral juvenil, especialment de JMV.

Proposta de formació i aprofundiment en la fe als membres de la Comunitat Educativa (FOEVI, Escola de Pares i altres grups inspirats en el carisma vicencià).

6. Educació per a l'oci

Oferta d'activitats formatives més enllà de l'horari lectiu que ajudi a la Comunitat Educativa a obrir-se a un món de dimensions cada dia més àmplies.
7. Tecnologies de la Informació i la Comunicació al servei de l'educació

Utilització de mitjans per al desenvolupament de les competències que demana la societat en aquest àmbit, fent prevaler els valors personals, ètics i relacionals sobre el merament tècnic.

8. Avaluació sistemàtica

Anàlisi del nivell de qualitat de l'acció educativa, orientat a una millora contínua.

 

COMUNITAT EDUCATIVA

La relació constant entre pares, professors, alumnes, personal d'administració i servei i entitat titular, en ambient de corresponsabilitat, dóna coherència i fecunditat a la nostra acció educativa i contribueix a aconseguir un bon nivell de formació.

Formar part de la Comunitat Educativa compromet a:

• Compartir i aportar, amb esperit de servei, la nostra competència i habilitats.

• Esforçar-se per construir una comunitat viva en la qual tots busquem el bé dels altres.

 

Caràcter Propi - Centres Educatius Vicencians

Pin It